Regulamentul de ordine interioară

Regulamentul de ordine interioară (ROI) acoperă următoarele teme:

 • drepturile şi obligaţiile Universităţii din Craiova şi ale salariaţiilor săi,
 • salarizarea,
 • timpul de muncă şi timpul de odihnă,
 • formarea profesională
 • concediile,
 • protecţia mediului,
 • abordarea situaţiilor speciale (sezonul rece, canicula),
 • răspunderea juridică a persoanelor aflate în raporturi juridice de muncă cu UCV,
 • răspunderea disciplinară,
 • răspunderea patrimonială,
 • eliminarea oricărei forme de discriminare sau de încălcare a demnităţii,
 • soluţionarea cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor,
 • igiena, sănătatea şi securitatea în muncă,
 • medierea conflictelor.

Acest ROI stabileşte dispoziţii referitoare la organizarea şi disciplina muncii în cadrul Universităţii din Craiova în conformitate cu prevederile:

 • Codului Muncii - legea nr. 53 din 2003 (pdf),
 • Legii nr. 128 din 1997 privind statutul personalului didactic (pdf),
 • Legii nr. 84 din 1995 - legea învăţământului (pdf),
 • Legii nr. 319 din 2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă (pdf),
 • Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (pdf),
 • Legii nr. 202 din 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi (pdf),
 • O.G. nr. 27 din 2002 privind procedura de soluţionare a petiţiilor (pdf),
 • Legii nr. 571 din 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii (pdf),
 • Legii nr. 467 din 2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor, ţinând seama de contractul colectiv de muncă în vigoare la nivelul instituţiei (pdf),
 • Cartei UCV (pdf).

Scopul prezentului R.O.I. este acela de a asigura funcţionarea instituţiei în condiţiile unui climat intern judicios, corect, demn şi plăcut, propice performanţei instituţionale şi individuale a angajaţilor şi studenţilor, având la bază următoarele principii:

 • principiul bunei credinţe;
 • principiul respectului reciproc între instituţie şi angajat, respectiv între angajaţi;
 • principiul respectării eticii profesionale;
 • principiul libertăţii academice;
 • principiul egalităţii de şanse şi de tratament;
 • principiul solidarităţii;
 • principiul transparenţei;
 • principiul libertăţii de asociere pentru apărarea drepturilor şi promovarea intereselor profesionale, sociale, culturale, economice, etc.
 • principiul răspunderii personale faţă de instituţie şi faţă de societate, pentru activitatea desfăşurată în orice plan: didactic, ştiinţific, administrativ, etc.

 

Cei interesaţi pot consulta Regulamentul de ordine interioară al UCV, în format pdf.