Evoluţie A.C.E.

Începând cu anul universitar 1993 - 1994, se înfiinţează secţia de Calculatoare cu predare în limba engleză.

Din anul universitar 1990 - 1991 s-a trecut la aplicarea unor planuri de învăţământ înnoite, în concordanţă cu planurile de învăţământ ale celorlalte facultăţi de automatică şi calculatoare din ţară şi compatibile cu programele de studii din ţările Uniunii Europene. În acest sens, în cadrul Societăţii Române de Automatică şi Informatică Tehnică (S.R.A.I.T.) s-au organizat, începând cu anul 1991, întâlniri bianuale (în februarie, respectiv septembrie) având ca punct principal discutarea şi modernizarea planurilor de învăţământ astfel încât în specializarea de Automatică şi Informatică Tehnică să existe un trunchi comun reprezentând 70 - 80% din discipline, care să se regăsească în planurile de învăţământ de la toate facultăţile din ţară, iar diferenţa de 30%, respectiv 20% să reprezinte o caracteristică a fiecărui centru universitar, în funcţie de preocupările de cercetare şi cerinţele economice din zona respectivă în domeniul pregătirii specialiştilor.

Adaptarea planurilor de învăţământ pentru asigurarea compatibilităţii cu cele ale universităţilor europene, s-a realizat în cadrul Programului TEMPUS JEP- 2751 (1991-1994) "Dezvoltarea învăţământului superior la Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică - Universitatea din Craiova în domeniul Automaticii şi Informaticii Industriale, având ca parteneri:

 • Universitatea Jean Monnet St. Etienne, Franţa,
 • Universite Libre de Bruxelles, Belgia,
 • ECAM Bruxelles, Belgia,
 • Universitatea Middlesex Londra, Marea Britanie,
 • Universitatea de Studii din Padova, Italia.

În perioada 1996 - 1999 s-a derulat al doilea program TEMPUS MJEP-11467/96.

Începând cu anul universitar 1992 - 1993, specializările Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică sunt:

 • Automatică şi Informatică Industrială,
 • Calculatoare şi
 • Electronică Aplicată

Începând cu anul universitar 1993 - 1994 s-a aprobat înfiinţarea profilului de Ingineria Sistemelor şi Ingineria Calculatoarelor şi s-a pus în aplicare planul de învăţământ aprobat de Ministerul Învăţământului. Din 1994 specializările de Automatică şi Informatică Industrială, Calculatoare (în limba română) şi Calculatoare (în limba engleză, înfiinţată în 1993) primesc autorizare de funcţionare în baza dosarelor de acreditare depuse, iar secţia de Electronică Aplicată obţine autorizarea de funcţionare provizorie. Cele trei specializări corespund nomenclatorului naţional al specializărilor din învăţământul superior de lungă durată publicate în Monitorul Oficial al României Partea I, Nr. 1 din 22 iulie 1993 - Nomenclatorul Specializărilor.

În 1997 se depun dosarele de evaluare periodică pentru menţinerea acreditării pentru specializările:

 • Automatică şi Informatică Industrială,
 • Calculatoare cu predare în limba română şi
 • Calculatoare cu predare în limba engleză.

Se obţine acreditarea în conformitate cu legea 88/1993, fapt menţionat în Hotărârea Guvernului României publicată în Monitorului Oficial Nr. 130 din 17 iunie 1997 – Specializări acreditate. În acelaşi document se menţionează obţinerea autorizării de funcţionare provizorie pentru specializarea de Electronică Aplicată şi specializarea Roboţi Industriali. Denumirile specializărilor facultăţii sunt incluse şi în Lista specializărilor restrânsă stabilită de Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare (C.N.E.A.A.) din data de 26 ianuarie 1998. În 09.XII.1998 are loc vizita comisiei C.N.E.A.A. în scopul evaluării periodice a specializărilor de Automatică şi Informatică Industrială şi respectiv, Calculatoare în urma căreia s-a eliberat Hotărârea de Guvern nr. 324/7.VII.1999.

În anul 2000 se depune dosarul de evaluare academică în vederea obţinerii autorizării pentru specializarea de lungă durată: Informatică Aplicată. În urma evaluării dosarului începând cu anul universitar 2000 - 2001 se obţine autorizarea de funcţionare periodică în baza H.G. nr. 1215/2000 – Autorizare Specializare Informatică Aplicată, publicată în Monitorul Oficial nr. 639/7.XII.2000. Ca urmare a înfiinţării noii specializări, facultatea începând din anul 2001 are următoarele specializări:

 1. Automatică (A),
 2. Calculatoare cu predare în limba română (A)
 3. Calculatoare cu predare în limba engleză (A)
 4. Electronică (A)
 5. Informatică Industrială (AP),
 6. Mecatronică (AP)

unde A - semnifică specializare acreditată, iar AP - specializate cu autorizaţie provizorie. Această structură a facultăţii a fost aprobată prin H.G. nr. 410/2002 publicată în Monitorul oficial nr. 466/30.VI.2003 - Structura specializărilor facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică a Universităţii din Craiova. Aceste specializări corespund nomenclatorului domeniilor şi specializărilor de referinţă din Învăţământul de lungă durată aprobat de Guvernul României din 27.XII.2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 36 din 21.I.2002 - Nomenclatorul Specializărilor.

În anul universitar 2005 - 2006 se înfiinţează în cadrul facultăţii specializarea Ingineria Sistemelor Multimedia, iar specializarea de Automatică se tranformă în Automatică şi Informatică Aplicată. Această nouă structură a facultăţii cu domeniile pentru studii universitare de licenţă şi specializări a fost aprobată prin H.G. nr. 916/11.VIII.2005 publicată în Monitorul Oficial nr. 766 din 23.VIII.2005 - Structura instituţiilor din învăţământul superior.

În 2010 am găzduit pe băncile şcolii noastre prima generaţie de studenţi născuţi după evenimentele din Decembrie 1989. De asemenea, în 2010 s-au aniversat 45 de ani de la actul de înfiinţare a specializării de Automatică în cadrul învăţământului tehnic superior craiovean, precum şi 20 de ani de la înfiinţarea facultăţii noastre. În 2011 s-au împlinit 45 de ani de la prima promoţie de ingineri automatişti a Universităţii din Craiova.

Istoria continuă ...