Priorităţi în domeniul educaţiei

Priorităţile facultăţii pe latura educaţională cuprind mai multe paliere:

 • În domeniul studiilor de licenţă
 • În domeniul studiilor de masterat
 • În domeniul studiilor de doctorat
 • În domeniul studiilor post-universitare
 • În domeniul problemelor studenţeşti

Acestea vor fi detaliate în continuare.

Priorităţile facultăţii în domeniul studiilor de licenţă cuprind:

 • Îmbunătăţirea permanentă a planurilor de învăţământ în concordanţă cu cerinţele impuse de Uniunea Europeană, de programul acesteia în domeniul învăţământului superior privind structurarea pe cicluri şi cu noile tendinţe pe plan mondial în domeniile:
  • automatică şi informatică aplicată,
  • calculatoare şi tehnologia informaţiilor,
  • electronică şi telecomunicaţii,
  • mecatronică şi robotică
 • Corelarea programelor analitice în condiţiile noilor planuri de învăţământ şi ţinând cont de tendinţele dezvoltării economice şi tehnologice actuale;
 • Păstrarea şi consolidarea domeniilor de studiu existente în prezent în cadrul facultăţii noastre;
 • Consolidarea şi extinderea specializărilor cu predare în limbi de circulaţie internaţională (engleză şi/sau franceză), la toate nivelurile (licenţă, master, doctorat) pentru a putea atrage şi studenţii străini în facultatea noastră şi pentru a permite mobilitatea studenţilor promovată prin diversele programe internaţionale;
 • Promovarea în procesul de învăţământ a tehnologiilor educaţionale moderne prin continuarea dotării tuturor sălilor de curs cu mijloace multimedia corespunzătoare;
 • Continuarea dezvoltării unui sistem al calităţii care să asigure pregătirea absolvenţilor la nivelul exigenţelor impuse de piaţa forţei de muncă, aflate într-o permanentă schimbare;
 • Reducerea gradului de încărcare a cadrelor, ceea ce va conduce la creşterea calităţii procesului de învăţământ şi alocarea unui timp mai mare activităţii de cercetare ştiinţifică
 • Stimularea studiului individual al studenţilor prin creşterea ponderii temelor de casă şi a proiectelor (individuale sau colective) în raport cu activităţile didactice clasice;
 • Continuarea dezvoltării parteneriatelor cu firme de profil din ţară în vederea stimulării interesului acestora pentru dezvoltarea învăţământului în domeniile de vârf oferite de facultatea noastră, atragerii de resurse materiale şi asigurării unor condiţii din ce în ce mai bune pentru desfăşurarea activităţii de practică a studenţilor şi integrării rapide a acestora pe piaţa muncii;
 • Menţinerea şi dezvoltarea parteneriatelor internaţionale prin care să se asigure creşterea mobilităţii studenţilor noştri;
 • Elaborarea şi asigurarea materialelor didactice pentru toate tipurile de activităţi (curs, seminar, laborator, proiect) şi utilizarea facilităţilor oferite de tehnologiile web;
 • Creşterea procentului de elevi atraşi la facultatea noastră printr-o informare mai bună a acestora cu privire la oferta educaţională şi oportunităţile de pe piaţa muncii locală, naţională şi internaţională.

Priorităţile facultăţii în domeniul studiilor de masterat cuprind:

 • Extinderea sistemului de pregătire prin master şi doctorat;
 • Elaborarea şi avizarea noilor programe de master (ciclul II, conform modelului Bologna).

Priorităţile facultăţii în domeniul studiilor de doctorat cuprind:

 • Dezvoltarea Şcolii Doctorale din facultatea noastră în domeniile Ingineria Sistemelor, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiilor, Mecatronică şi Robotică, iar în perspectivă crearea condiţiilor pentru pregătirea prin doctorat şi in domeniul Electronică şi Telecomunicaţii;
 • Stimularea masteranzilor şi a doctoranzilor cu frecvenţă să conducă unele activităţi didactice aplicative (laborator, proiect, etc.);
 • Stimularea activităţii de doctorat, în primul rând a formei cu frecvenţă.

Prioritatea facultăţii în domeniul studiilor post-universitare cuprinde diversificarea ofertei educaţionale (extinderea cursurilor opţionale, orientarea spre educaţia continuă, noi oferte la studii post-universitare etc.), ţinând cont şi de aspectele financiare.

Priorităţile facultăţii în domeniul chestiunilor legate de viaţa studenţească cuprind:

 • Sprijinirea organizării anuale a unei sesiuni ştiinţifice studenţeşti;
 • Sprijinirea participării studenţilor la diverse manifestări ştiinţifice şi concursuri studenţeşti naţionale şi internaţionale;
 • Continuarea suplimentării burselor de mobilitate internaţională pentru studenţi utilizând şi fonduri proprii ale facultăţii;
 • Sprijinirea logistică şi materială a activităţilor cultural-educative organizate de studenţi;
 • Continuarea organizării anuale a festivităţii de înmânare a diplomelor absolvenţilor facultăţii noastre;
 • Creşterea fondului de carte al bibliotecii şi flexibilizarea activităţii în sălile de lectură;
 • Reprezentarea şi apărarea intereselor studenţilor şi diverselor categorii de salariaţi în probleme în care facultatea are competenţă sau este consultată;
 • Colaborarea cu organizaţia studenţilor din facultatea noastră (O.S.A.C.E.) în vederea evidenţierii şi soluţionării diverselor proleme studenţeşti;
 • Continuarea realizării unor parteneriate cu firme de profil pentru creşterea numărului de burse private acordate studenţilor noştri;
 • Realizarea unei pagini web a absolvenţilor pentru urmărirea evoluţiei acestora după finalizarea studiilor.