Scurt istoric al Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică

 

Prin Legea 138 din 25 aprilie 1947 se înfiinţează la Craiova un nou centru universitar. Prin H.C.M. 894 din 27 august 1965 Universitatea din Craiova reunește într-o singură structură administrativă, institutele existente în oraş. În articolul I al acestei hotărâri se menţionau cele şapte facultăţi ale Universităţii, printre ele aflându-se şi Facultatea de Electrotehnică cu specializările – Electrotehnică şi Automatică.

Învăţământul superior tehnic în cadrul Universităţii din Craiova a luat fiinţă în vara anului 1966, când a fost organizat primul concurs de admitere, prin aplicarea H.C.M. 894/27 august 1965.

În anul universitar 1966-1967, Facultatea de Electrotehnică, cu durata de cinci ani, şi-a început activitatea cu 100 de studenţi în anul I, dintre care 50 pentru secţia de Automatică şi 50 la secţia de Maşini şi aparate electrice.

Începând cu anul universitar 1976-1977, o dată cu punerea în aplicare a noului plan de învăţământ, în cadrul secţiei de Automatică s-au înfiinţat două opţiuni: opţiunea de Automatică şi opţiunea de Calculatoare, iar secţia s-a transformat în secţia de Automatizări şi Calculatoare. Separarea studenţilor pe opţiuni se făcea în anul III de studii.

În anul 1979 se înfiinţează Laboratorul de Cercetare pentru microcalculatoare şi interfeţe ca bază de cercetare în domeniul ingineriei calculatoarelor.

Rolul primordial în dezvoltarea secţiei de Automatizări şi Calculatoare a revenit regretatului profesor doctor docent inginer Constantin Belea, fondatorul şcolii de Automatică din Craiova.

Tot în 1979 încep demersurile pentru înfiinţarea filialei IPA (Institutul de Proiectare pentru Automatizări) la Craiova. Un timp filiala a avut sediul chiar în clădirea facultăţii noastre. Se remarcă strânsa colaborare dintre cadrele didactice legate de disciplinele de automatică şi calculatoare şi colectivul de cercetare/proiectare de la IPA Bucureşti şi Filiala Craiova.

Prima promoţie de specialişti în Automatică se consemnează în anul 1971, iar în Calculatoare se consemnează în anul 1981.

În luna ianuarie 1990, în cadrul Universităţii din Craiova, Facultatea de Electrotehnică cu specializările Electrotehnică, Automatizări şi calculatoare, Electromecanică, Maşini şi aparate electrice şi Centrale termoelectrice, s-a fragmentat în 3 facultăţi: Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea de Electrotehnică şi Facultatea de Electromecanică.

În continuare se vor prezenta pe scurt etapele dezvoltării Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din anul 1990.

  • Prin Ordinul ministrului nr. 7751/1990 se înfiinţează Facultatea de Automatică şi Calculatoare, profil Electric, cu specializările Automatizări şi Calculatoare.
  • În 1990 se dă primul examen de admitere la noua formă de organizare a facultăţii având un număr de locuri: Automatizări - 45 (zi), 15 (seral) şi Calculatoare 40 (zi).

Facultatea a apărut prin transformarea secţiilor vechii Facultăţi de Electrotehnică în facultăţi independente, pe fondul extinderii generale a învăţământului superior după 1989. Separarea facultăţii a permis astfel apariţia unor specializări noi în zonă. Astfel, pe lângă cele două specializări menţionate mai sus, în anul universitar 1991/1992 se înfiinţează secţia de Electronică aplicată, iar facultatea îşi schimbă denumirea în Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică. Facultatea avea 3 catedre: Catedra de Automatică, Catedra de Calculatoare şi Catedra de Măsurări electrice şi electronică. Colegiul Senatului şi consiliile profesorale au propus noi specializări în cadrul aceleiaşi cifre de şcolarizare. S-au creat, astfel, Secţia de Automatică şi Secţia de Calculatoare. Începând cu anul universitar 1992/1993 în cadrul facultăţii funcţionează secţia de Calculatoare cu predare în limba engleză.

Din anul universitar 1990/1991 s-a trecut la aplicarea unor noi planuri de învăţământ modernizate şi în concordanţă cu planurile de învăţământ ale celorlalte facultăţi de automatică din ţară şi compatibile cu cele din ţările europene avansate. În acest sens, în cadrul Societăţii Române de Automatică şi Informatică Tehnică - SRAIT s-au organizat, începând cu anul 1991, întâlniri bianuale (februarie - septembrie) având ca punct principal discutarea şi modernizarea planurilor de învăţământ astfel încât în specializarea de Automatică să existe un trunchi comun reprezentând 70-80% din discipline, care să se regăsească în planurile de învăţământ de la toate facultăţile din ţară, iar diferenţa de 30-20% să reprezinte o caracteristică a fiecărui centru universitar, în funcţie de preocupările de cercetare şi cerinţele de specialişti din zonă.

Adaptarea planurilor de învăţământ pentru asigurarea compatibilităţii lor cu cele ale universităţilor europene s-a realizat în cadrul Programului TEMPUS JEP- 2751 (1991-1994) „Dezvoltarea învăţământului superior la Facultatea de Automatică și Calculatoare - Universitatea din Craiova în domeniul Automaticii şi Informaticii industriale”, având ca parteneri: Universitatea Jean Monnet St. Etienne, Franţa, Universite Libre de Bruxelles, Belgia, ECAM Bruxelles, Belgia, Universitatea Middlesex Londra, Marea Britanie, Universitatea de Studii din Padova, Italia. În perioada 1996-1999 s-a derulat al doilea program TEMPUS al facultăţii, MJEP-11467/96.

Începând cu anul universitar 1992/1993, specializările Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică sunt Automatică şi informatică industrială, Calculatoare şi Electronică aplicată aşa cum rezultă din Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Nr. 5590-1992 din 13.07.1992. Începând cu anul universitar 1993/1994 s-a aprobat înfiinţarea profilului de Ingineria Sistemelor şi Ingineria Calculatoarelor şi s-a pus în aplicare planul de învăţământ aprobat de Ministerul Învăţământului.

Începând cu anul universitar 1994/1995 specializările de Automatică şi informatică industrială, Calculatoare (în limba română) şi Calculatoare (în limba engleză, înfiinţată în 1993) primesc autorizare de funcţionare în baza dosarelor de acreditare depuse, iar secţia de Electronică aplicată obţine autorizarea de funcţionare provizorie (Ordinul Ministrului Nr. 6540/1994). Cele trei specializări corespund nomenclatorului specializărilor din învăţământul superior de lungă durată publicate în M.O. Partea I, nr. 1 din 22 iulie 1993.

În anul 1997 se depun dosarele de evaluare periodică pentru menţinerea acreditării pentru specializările: Automatică şi informatică industrială, Calculatoare şi Calculatoare cu predare în limba engleză. Se obţine acreditarea în conformitate cu Legea 88/1993, fapt menţionat în H.G. publicată în Monitorul Oficial Nr. 130 din 17 iunie 1997.

În acelaşi document se menţionează obţinerea autorizării de funcţionare provizorie pentru specializarea de Electronică aplicată şi specializarea Roboţi industriali. Denumirile specializărilor facultăţii sunt incluse şi în Lista specializărilor restrânsă stabilită de CNEAA în 26 ianuarie 1998.

În 09.12.1998 are loc vizita comisiei CNEAA în scopul evaluării periodice a specializărilor de Automatică şi informatică industrială şi de Calculatoare în urma căreia s-a eliberat Hotărârea de Guvern nr. 324/7.07.1999.

În anul 2000 se depune dosarul de evaluare academică în vederea obţinerii autorizării pentru Specializarea de lungă durată: Informatică aplicată. În urma evaluării dosarului, începând cu anul universitar 2000/2001 se obţine autorizarea de funcţionare provizorie în baza HG nr. 1215/2000, publicată în M.O. 639/7.12.2000.

Ca urmare a înfiinţării noii specializări, începând din anul 2001 facultatea are următoarele specializări: Automatică, Calculatoare, Calculatoare (în limba engleză), Informatică aplicată, Mecatronică, Electronică aplicată. Această structură a facultăţii a fost aprobată prin HG nr. 410/2002 publicată în M.O. 466/ 30 iunie 2003.

În anul universitar 2005/2006 se înfiinţează în cadrul facultăţii specializarea Ingineria sistemelor multimedia, iar specializarea de Automatică devine Automatică şi informatică aplicată. Această nouă structură a facultăţii cu domeniile pentru studii universitare de licenţă şi specializări a fost aprobată prin H.G. 916 din 11 august 2005 publicată în M.O. 766 din 23 august 2005.

În anii 2009-2011 au fost depuse dosarele de evaluare periodică pentru reacreditarea programelor de studii de licență și de master din cadrul Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică, toate programele obținând reacreditarea, după cum urmează:

- Licență: Automatică şi informatică aplicată (Raport CNEAA/ARACIS nr. 7511/ 31.07.2009), Ingineria sistemelor multimedia (2050/25.03.2011), Calculatoare (2002/ 05.03.2010), Calculatoare (în limba engleză) (2002/05.03.2010), Electronică aplicată (9878/ 07.12.2010), Mecatronică (8867/07.10.2010), Robotică (5778/26.05.2010).

- Master: Automatica sistemelor complexe (7464/ 31.07.2009), Tehnologii informatice în ingineria sistemelor (7464/31.07.2009), Inginerie software (7464/31.07.2009), Information Systems for e-Business (7464/31.07.2009), Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor (7464/ 31.07.2009), Sisteme electronice avansate (8877/06.10.2009), Sisteme de conducere în robotică (7464/31.07.2009).

În anul 2011, Universitatea din Craiova şi-a reconfigurat structura, adaptându-se noilor prevederi ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. Astfel, au loc fuziuni ale facultăților și ale catedrelor și se formează departamente. În cadrul Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică se formează două departamente: Departamentul de Automatică, Electronică și Mecatronică și Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației.

În anul 2014 Departamentul de Automatică, Electronică și Mecatronică s-a divizat în două departamente: Departamentul de Automatică și Electronică și Departamentul de Mecatronică și Robotică.

În anul 2015 au fost depuse dosarele de evaluare periodică pentru reacreditarea ARACIS a programelor de studii de licenţă din cadrul facultăţii, toate programele obţinând reacreditarea, după cum urmează. Licenţă: Automatică şi informatică aplicată (5370/23.07.2015), Calculatoare (5370/23.07.2015), Mecatronică (5370/23.07.2015), Robotică (7766/21.12.2015), Calculatoare cu predare în limba engleză (1877/25.04.2016), Electronică aplicată (3106/30.06.2016). Tot în anul 2015 a fost depus dosarul de acreditare pentru un nou program de master: Sisteme Automate Încorporate, care a obținut încadrarea în domeniul Ingineria Sistemelor în mai 2015 (3878/28.05.2015).

 

Decanii Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică a Universității din Craiova după înființarea facultății în 1990 au fost:

1990:          Prof. dr. ing. Mircea IVĂNESCU (Rector al Universității din Craiova, 1990-2004)

1990-2004:  Prof. dr. ing. Vladimir RĂSVAN

2004-2008:  Prof. dr. ing. Dan POPESCU (Prorector al Universității din Craiova, 2008-2016)

2008-2016:  Prof. dr. ing. Eugen BOBAȘU

2016-2020:  Prof. dr. ing. Dan SELIȘTEANU