Departamente la A.C.E.

Carta Universităţii din Craiova (pdf) defineşte noţiunea de departament în articolul 37. Departamentul este unitatea academică funcţională care asigură generarea, transmiterea şi valorificarea cunoştinţelor în unul sau mai multe domenii de specialitate. Departamentele sunt subordonate facultăţilor din care fac parte. Departamentul este condus de Directorul de departament, cu sprijinul Consiliului departamentului.

La nivelul Facultatii de Automatica, Calculatoare si Electronica exista trei departamente:

 • Departamentul de Automatica si Electronica - DAE - web
 • Departamentul de Calculatoare si Tehnologia Informatiei - DCTI - web
 • Departamentul de Mecatronica si Robotica - web

Aspectele specifice privind organizarea și activitățile din cadrul departamentelor pot fi consultate în Regulamentul de organizare și funcționare a facultății (pdf).

 

La nivelul departamentului se desfăşoară următoarele activități principale:

 • se organizează şi se gestionează întregul proces de învăţământ la programele de studii organizate în responsabilitatea sa;

 • se asigură şi se gestionează resursele financiare necesare, se elaborează şi se execută propriul buget;

 • se elaborează statele de funcţii şi planurile de învăţământ, care se înaintează spre avizare Consiliului facultăţii;

 • se propune înființarea/desființarea de programe de studii de licenţă și master;

 • se aleg Directorul de departament şi membrii Consiliului departamentului, conform prevederilor legale;

 • se fac propuneri privind politica de personal (propuneri privind strategia de personal a departamentului, scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante, propuneri de cadre didactice asociate, prelungire de activitate), în limita resurselor disponibile;

 • se asigură cadrul de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice, inclusiv propunerea comisiilor de concurs, şi se supun rezultatele acestora spre avizare Consiliului facultăţii şi spre validare Senatului Universităţii;

 • se aprobă programele analitice pentru disciplinele din planurile de învăţământ, se verifică dacă acestea sunt actuale şi conforme cu prevederile existente la nivelul universităţii și la nivel național;

 • se fac propuneri privind organizarea și comisiile aferente examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi masterat;

 • se aprobă Strategia şi Planul anual de cercetare ştiinţifică ale departamentului;

 • sunt concepute și derulate programe de cercetare ştiinţifică din competenţa domeniilor de studii sau de specializare, sunt realizate acțiuni de antrenare a cadrelor didactice pentru participarea la competiţiile de proiecte de cercetare;

 • se organizează manifestări ştiinţifice și seminarii ştiinţifice periodice ale departamentului;

 • se organizează cooperări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; se încheie şi se aplică acorduri de colaborare cu unităţi similare din ţară şi străinătate;

 • se evaluează activitatea didactică şi ştiinţifică a cadrelor didactice şi a cercetătorilor;

Pentru identificarea catedrelor actuale ale facultăţii A.C.E. vă invităm să consultaţi aici organigrama administrativă a facultăţii noastre.