Admitere Admitere la master

Admitere la master

 

Pagină în curs de actualizare pentru IULIE 2023 

 

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică propune la concurs în sesiunea IULIE 2023 (perioada de înscriere a candidaților: 15 Martie - 14 Iulie 2023) un număr de locuri pentru următoarele domenii şi programe de studii universitare de master (în ordine alfabetică):

Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (CTI):

 • Master în Information Systems for e-Business. Vizualizare plan de învățământ aici;
 • Master în Ingineria Calculatoarelor şi Comunicaţiilor. Vizualizare plan de învățământ aici;
 • Master în Inginerie Software. Vizualizare plan de învățământ aici;

Domeniul Ingineria Sistemelor (IS):

 • Master în Sisteme Automate Încorporate. Vizualizare plan de învățământ aici;
 • Tehnologii Informatice în Ingineria Sistemelor. Vizualizare plan de învățământ aici;

Domeniul Mecatronică şi Robotică cu programul de studii universitare de master:

 • Master în Sisteme de Conducere în Robotică (SCR). Vizualizare plan de învățământ aici.

 

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR: înscrierea la Universitatea din Craiova / Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică în sesiunea IULIE 2023 se face exclusiv online, prin accesarea platformei de admitere disponibilă la adresa: https://evstud.ucv.ro/

 • Tutorial pe pași pentru înscrierea unui candidat: aici  
 • Ghid inregistrare cont nou: detalii
 • Tutorial on-line de utilizare a platformei de admitere: aici 

 

 

 În plus în această secţiune, vă oferim informaţii despre:

 • IMPORTANT - informații relative la prelucrarea datelor personale (aici)
 • Acte necesare înscrierii (aici)
 • Evaluarea candidaţilor (aici)
 • Acreditare specializări (aici)
 • Documente utile (aici)
 • Taxa de înscriere (aici)
 • Calendarul înscrierii (aici)
 • Posterul admiterii (aici)
 • INFORMAȚII UTILE pentru candidații ROMÂNI DE PRETUTINDENI - aici

 

Date contact admitere pentru programele de studii universitare de master:

Telefon: 0727.790.417

eugen.ganea@edu.ucv.ro

catalin.cerbulescu@edu.ucv.ro

Chat room Google Meet - În curs de actualizare

Program orar 09 - 15

 


 

 

Informații importante relative la prelucrarea datelor personale ale candidaților și studenților

Datele personale ale candidaților/studenţilor pe care le deţine Universitatea din Craiova vor fi folosite doar în interes legitim conform art. 6, alin. 1 lit. c), d), si e) din Regulamentul UE 679/2016, ele vor fi protejate şi securizate şi arhivate conform Regulamentului UE 679/2016 şi legislaţiei naţionale. De asemenea, datele personale pe care le deţine UCV nu vor fi transferate, dezvăluite către terţi, decât in scopurile prevăzute de Regulamentul UE 679/2016.

Datele personale ale studenţilor vor fi raportate nominal la MEN prin UEFISCDI.

 


  

Modalitate de admitere

Proba 1 - Eseu motivațional (Admis/ Respins)
Proba 2 - 50% Media din timpul anilor de studii și 50% Media Examenului de Licență

- Certificarea competențelor lingvistice (numai pentru candidații ce optează pentru specializarea Information Systems for e-Business). Aceasta este evaluată cu calificativul Admis/ Respins.

 

Criterii de departajare la medii egale

Criteriul 1: Nota obținută la examenul de licență/diplomă la proba I - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate
Criteriul 2: Media examenului de bacalaureat

 


 

 

Acreditare specializări

Toate cele şase programe de studii universitare de master de mai sus sunt acreditate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (HG318/2019, ARACIS).

 


 

 

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la examenul de admitere la master se achită la BRD în unul din conturile:

 • RO48BRDE170SV46910431700
 • RO47BRDE170SV71982041700  - pentru plata cu numerar, la ghișeu

Cuantumul acestei taxe este de 100 de RON indiferent de domeniu, respectiv numarul de domenii alese de studii masterale.

Taxa de înmatriculare este de 150 de lei.


 


 

 

Acte necesare înscrierii

 

Înscrierea candidaților se face on-line. Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prezentate in cele ce urmează si prevăzute în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de masterat și de doctorat al Universității din Craiova, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 1 din 22.01.2020, semnate (unde este cazul) și scanate. Fiecare candidat își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului. Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea “copie conform cu originalul”. 

1. Fişa de înscriere (se completează on-line și se poate descărca de pe platforma de înscriere EvStud);

2. Contractul de studii (se poate descărca pre-completat din platforma de înscriere EvStud) – 2 exemplare; 

3. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;

4. Diploma de licenţă. Pentru candidații care au absolvit facultatea în sesiunea IULIE 2022, se acceptă adeverința eliberată de la secretariat;

5. Suplimentul la diploma de licenţă sau foaia matricolă. Pentru candidații care au absolvit facultatea în sesiunea IULIE 2022, se acceptă adeverința eliberată de la secretariat;

6. Certificatul de naştere;

7. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

8. Cartea de identitate;

9. Trei fotografii 3/4 la constituirea dosarului fizic.

10. Adeverinţă medicală tip M.S. (eliberată de cabinetele medicale şcolare, dispensarele teritoriale, dispensarele de întreprindere sau medicul de familie) care să ateste faptul că persoanei care urmează să se înscrie la studii i se permite accesul la studii în colectivitate, că nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 428/1989. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare;

11. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget (modelul se găsește mai jos, secțiunea Documente utile);

12. Angajamentul semnat al candidatului (modelul se găsește mai jos, secțiunea Documente utile);

13. Date suplimentare de contact ale candidatului (persoană de contact, telefon fix şi mobil, adresă de poştă electronică);

14. Acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţe eliberate de Centrele de plasament, în cazul candidaților proveniți din aceste instituții; adeverințe eliberate de Universitatea din Craiova sau de alte instituții de învățământ pentru salariații ai căror copii solicită scutirea de taxă, conform legii; dovada de la Casa de Pensii pentru candidații cu părinți pensionari, foste cadre didactice sau didactice auxiliare). Conform Hotărârii Senatului Universității din Craiova din data de 12.06.2019, pot fi scutiți, o singură dată, de la plata taxelor de înscriere la admitere, următoarele categorii: copiii tuturor salariaților de la Universitatea din Craiova; copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat; candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;

15. Dovada achitării taxei de înscriere (in valoare de 100 lei), prin BRD în contul RO48BRDE170SV46910431700, dacă plata nu a fost făcută prin modulul de admitere (https://www.ucv.ro/admitere/).

16. Atestat/certificat de competență lingvistică.

17. Contractul de studii (se descarcă deja completat de pe platforma de înscriere EvStud) - 2 exemplare.

 

 

Candidații declarați admiși trebuie să depună actele cerute în original în procesul de confirmare/înmatriculare. Dacă la termenul fixat prin contractul-angajament nu se aduc actele cerute în original, candidații respectivi pierd locurile obținute prin concurs. 

 


 

Taxa de școlarizare

Taxa de școlarizare pentru candidații admiși la studii cu taxă este de 5000 de lei în anul universitar 2022-2023.

 


 

 

Documente utile

Rezumatul documentelor utile pentru candidații care se prezintă la secretariatul admiterii poate fi consultat în lista următoare:

 • Actele necesare înscrierii (aici)
 • Angajamentul candidatului (aici)
 • Anunțul relativ la testul de limba engleză (aici)
 • Declarația candidatului relativă la opțiunea BUGET sau TAXĂ (aici)
 • Calendarul inscrierii, examenele si graficul confirmarii locurilor (aici)  
 • Lista programelor de studiu ale facultății A.C.E. (aici)   
 • Anunt pentru candidatii interesati de cazare in caminele universitatii (aici)
 • Programul de lucru al secretariatului A.C.E. pe perioada admiterii (aici)
 • Copertă dosar (aici)