Despre noi Structură Consiliul Facultății

Consiliul facultăţii A.C.E.

În articolul 36 al Cartei Universităţii din Craiova (pdf) se afirmă că Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică este condusă de Consiliul Facultăţii (CF). Aceeaşi Cartă defineşte prin articolele 67 - 69 chestiuni esenţiale precum:

 

 • definiție și convocare (art. 67),

 • atribuţiile (art. 68),

 • cvorumul şi adoptarea deciziilor (art. 69).

Forul superior de conducere al facultăţii este alcătuit din reprezentanţii aleşi ai departamentelor precum şi din cei ai studenţilor. Printre atribuţiile majore ale consiliului menţionăm:

 • aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii;

 • defineşte misiunea şi obiectivele facultăţii;

 • adoptă planul strategic de dezvoltare a facultăţii şi planurile operaţionale anuale ale facultăţii;

 • fundamentează şi propune oferta educaţională a facultăţii şi avizează formaţiile de studiu (serii de predare, grupe, subgrupe);

 • propune condiţii specifice de admitere şi organizează admiterea la studii universitare, la nivelul facultăţii;

 • evaluează periodic activitatea didactică şi de cercetare din facultate;

 • avizează statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare din facultate;

 • stabileşte criteriile şi standardele specifice pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice, cu respectarea reglementărilor existente la nivel naţional;

 • avizează propunerile departamentelor pentru acordarea titlurilor onorifice;

 • avizează acordarea gradaţiilor de merit;

 • avizează componenţa comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor;

 • aprobă programele de studii gestionate de facultate;

 • controlează activitatea decanului;

 • aprobă rapoartele anuale ale decanului, privind starea generală a facultăţii,

 • asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare la nivelul facultăţii;

 • îndeplineşte alte atribuţii aprobate de Senatul universitar, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Hotărârile Consiliului facultăţii se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă numărul acestora reprezintă cel puţin două treimi din numărul total al membrilor.

Consiliul ia decizii numai dacă se întrunesc cel puţin două treimi din numărul membrilor. Şedinţele Consiliului facultăţii sunt conduse de către Decan.

Precizări suplimentare privind Consiliul Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică se găsesc în Regulamentul de organizare și funcționare a facultății, care poate fi consultat aici.

Pentru identificarea membrilor actuali vă invităm să consultaţi aici organigrama administrativă a facultăţii noastre.