Admitere Admitere la master

Admitere la master

În această secţiune, vă oferim informaţii despre:

 • Oferta facultăţii (aici)
 • Evaluarea candidaţilor (aici)
 • Acreditare specializări (aici)
 • Acte necesare la înscriere (aici)
 • Taxa de înscriere (aici)
 • Calendarul înscrierii (aici)
 • Posterul admiterii (aici)

 

 

Oferta noastră

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică propune la concurs în sesiunea IULIE - SEPTEMBRIE 2017 locuri pentru următoarele domenii şi programe de studii universitare de master:

  • Domeniul Ingineria Sistemelor cu două programe de studii universitare de master, 63 de locuri la buget și 27 locuri cu taxă:
   • Master în Sisteme Automate Încorporate - 33 de locuri bugetate, 17 locuri cu taxă; master sprijinit de firmele SC Hella SA Romania, Continental Corporation (Continental Automotive Systems SRL Sibiu), CS Romania SA, Pirelli Tyre Romania SRL, RELOC SA - Electroputere VFU Craiova, SC Softronic SRL Craiova. Vizualizare plan de învățământ aici;
   • Master în Tehnologii Informatice în Ingineria Sistemelor - 30 de locuri bugetate, 10 locuri cu taxă; master sprijinit logistic de firmele SC Hella SA Romania, CS Romania SA, SC Softronic SRL Craiova. Vizualizare plan de învățământ aici;
  • Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei cu trei programe de studii universitare de master, 74 de locuri la buget și 53 locuri cu taxă:
   • Master în Information Systems for e-Business, 25 locuri la buget si 15 locuri cu taxa - sponsorizat de compania Pirelli. Vizualizare plan de învățământ aici;
   • Master în Ingineria Calculatoarelor şi Comunicaţiilor, 23 locuri la buget si 12 locuri cu taxa - sponsorizat de compania NetDania Craiova. Vizualizare plan de învățământ aici;
   • Master în Inginerie Software, 26 locuri la buget si 24 locuri cu taxa - sponsorizat de Ubisoft Craiova. Vizualizare plan de învățământ aici;
  • Domeniul Mecatronică şi Robotică cu programul de studii universitare de master, 25 de locuri la buget şi 15 locuri cu taxă:
   • Master în Sisteme de Conducere în Robotică. Vizualizare plan de învățământ aici.

Numărul total de locuri scoase la concurs în sesiunea din IULIE - SEPTEMBRIE 2017 este de 172 de locuri la buget și 95 de locuri cu taxă.

 

Evaluarea candidaţilor

Selecţia candidaţilor pentru examenul de admitere IULIE - SEPTEMBRIE 2017 se va face pe domenii, astfel:

 • 100% din nota finală va fi dată de media obţinută de candidat la examenul de licenţă/diplomă;
 • absolvenții din alte domenii vor susține un interviu de verificare a cunoștințelor specifice din domeniul de master, conform tematicii afișate aici

În situația în care există medii egale, criteriul de departajare a candidaților va ține cont de:

 • nota obținută la examenul de licență/diplomă la proba I - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate. 
Acreditare specializări

Toate cele şase programe de studii universitare de master de mai sus sunt acreditate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (HG595/2015ARACIS).

Actele necesare înscrierii

Fiecare candidat va avea la înscriere un dosar A4 cartonat, tip plic, în care îşi va prezenta documentele solicitate pentru înscriere, conform listei de mai jos (lista documentelor poate fi consultată în format electronic aici). În plus, coperta dosarului de admitere va fi completată de candidat după modelul pus la dispoziţia candidaţilor în format electronic aici sau pe suport tipărit în locaţia de înscriere/secretariatul comisiei de admitere.

 • Fişa de înscriere (se completează la secretariatul comisiei de admitere din clădirea facultăţii);
 • Diploma de bacalaureat în original (sau copie legalizată) şi copie xerox;
 • Diploma de licenţă în original (sau copie legalizată) şi copie xerox. Pentru candidații care au absolvit facultatea în sesiunea IULIE - SEPTEMBRIE 2016, se acceptă adeverința eliberată de la secretariat;
 • Suplimentul la diploma de licenţă sau foaia matricolă în original (sau copie legalizată) şi copie xerox. Pentru candidații care au absolvit facultatea în sesiunea IULIE - SEPTEMBRIE 2016, se acceptă adeverința eliberată de la secretariat;
 • Certificatul de naştere în copie legalizată, existând posibilitatea ca legalizarea să poată fi efectuată şi de către comisia de admitere (prin compararea certificatului de naştere în original cu o copie xerox a acestuia);
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în copie legalizată, existând posibilitatea ca legalizarea să poată fi efectuată şi de către comisia de admitere (prin compararea certificatului de căsătorie în original cu o copie xerox a acestuia);
 • Cartea de identitate în copie xerox (plus originalul pentru confruntare);
 • Adeverinţă medicală tip M.S. (eliberată de cabinetele medicale şcolare, dispensarele teritoriale, dispensarele de întreprindere sau medicul de familie). Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 428/1989. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare;
 • Trei fotografii ¾ (tip buletin/carte de identitate);
 • Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget (modelul se găseşte în format electronic în lista de mai jos sau pe suport tipărit la secretariatul comisiei);
 • Angajamentul semnat al candidatului (modelul se găseşte în format electronic în lista de mai jos sau pe suport tipărit la secretariatul comisiei);
 • Date suplimentare de contact ale candidatului (persoană de contact, telefon fix şi mobil, adresă de poştă electronică);
 • Acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţe de la Casa de copii, în cazul celor aflaţi în această situaţie; adeverinţă pentru copiii salariaţilor Universităţii din Craiova sau din alte instituţii de învăţământ, conform legii);
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la secretariatul facultăţii şi tot aici se primeşte şi chitanţa corespunzătoare); Candidaţii declaraţi admişi trebuie să depună diploma de licenţă în original până la data precizata conform contractului-angajament semnat o dată cu fişa (cererea) de înscriere la concurs. Dacă la termenul fixat prin contractul-angajament (anexă la cererea de înscriere) nu se depune diploma de licenţă în original, candidaţii respectivi pierd locurile obţinute prin concurs.
Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la examenul de admitere la master se achită la secretariatul facultăţii.

Taxa de înscriere la examenul de admitere la master se achită la secretariatul facultăţii. Cuantumul acestei taxe este de 100 de RON indiferent de domeniu, respectiv numarul de domenii alese de studii masterale. Taxa este de 20 de RON pentru fiecare domeniu de studiu de master, suplimentar ales la o a doua facultate. 

 

Calendarul înscrierii IULIE - SEPTEMBRIE 2017

IULIE 2017

 • Înscrieri: 12 – 20 iulie 2017;
 • Afișare rezultate parțiale: 23 iulie 2017;
 • Confirmare locuri: 24 - 28 iulie 2017;
 • Susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pentru progra­mele în limbi străine: 19 iulie 2017, ora 16:00. 
 • Candidaţii care au atestate naţionale sau internaţionale de limba engleză sau
  cei care au absolvit "Calculatoare cu predare in limba engleza" nu vor mai
  susţine acest test.
  Obs.: Candidatii care nu vor sustine acest test trebuie sa aduca (daca nu au depus
  deja in dosar) atestatul de limba engleză în original (sau copie legalizată) şi
  copie nelegalizată;

 

Documente utile

Rezumatul documentelor utile pentru candidații care se prezintă la secretariatul admiterii poate fi consultat în lista următoare:

 • Actele necesare înscrierii - aici
 • Angajamentul candidatului - aici
 • Anunțul relativ la testul de limba engleză - aici 
 • Declarația candidatului relativă la opțiunea BUGET sau TAXĂ - aici
 • Calendarul inscrierii, examenele si graficul confirmarii locurilor - aici
 • Lista programelor de studiu ale facultății A.C.E. - aici 
 • Model completare copertă dosar plic - aici 
 • Anunt pentru candidatii interesati de cazare in caminele universitatii - aici 
 • Programul de lucru al secretariatului A.C.E. pe perioada admiterii - aici