Admitere Admitere la master

Admitere la master

În această secţiune, vă oferim informaţii despre:

 • IMPORTANT - informații relative la prelucrarea datelor personale (aici)
 • Oferta facultăţii (aici)
 • Acte necesare înscrierii (aici)
 • Evaluarea candidaţilor (aici)
 • Acreditare specializări (aici)
 • Documente utile (aici)
 • Taxa de înscriere (aici)
 • Calendarul înscrierii (aici)
 • Posterul admiterii (aici)

 

 

Informații importante relative la prelucrarea datelor personale ale candidaților și studenților

Datele personale ale candidaților/studenţilor pe care le deţine Universitatea din Craiova vor fi folosite doar în interes legitim conform art. 6, alin. 1 lit. c), d), si e) din Regulamentul UE 679/2016, ele vor fi protejate şi securizate şi arhivate conform Regulamentului UE 679/2016 şi legislaţiei naţionale. De asemenea, datele personale pe care le deţine UCV nu vor fi transferate, dezvăluite către terţi, decât in scopurile prevăzute de Regulamentul UE 679/2016.

Datele personale ale studenţilor vor fi raportate nominal la MEN prin UEFISCDI.

 

Oferta noastră

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică propune la concurs în sesiunea SEPTEMBRIE 2019 locuri pentru următoarele domenii şi programe de studii universitare de master:

  • Domeniul Ingineria Sistemelor cu două programe de studii universitare de master, 2 de locuri la buget și 26 de locuri cu taxă:
   • Master în Sisteme Automate Încorporate - 1 loc la buget și 16 locuri cu taxă. Vizualizare plan de învățământ aici;
   • Master în Tehnologii Informatice în Ingineria Sistemelor - 1 loc la buget și 10 locuri cu taxă. Vizualizare plan de învățământ aici;
  • Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei cu trei programe de studii universitare de master, 3 locuri la buget și 49 de locuri cu taxă:
   • Master în Information Systems for e-Business, 1 loc la buget și 15 locuri cu taxă. Vizualizare plan de învățământ aici;
   • Master în Ingineria Calculatoarelor şi Comunicaţiilor, 1 loc la buget și 12 locuri cu taxă. Vizualizare plan de învățământ aici;
   • Master în Inginerie Software, 1 loc la buget și 22 de locuri cu taxă. Vizualizare plan de învățământ aici;
  • Domeniul Mecatronică şi Robotică cu programul de studii universitare de master, 15 locuri cu taxă:
   • Master în Sisteme de Conducere în Robotică. Vizualizare plan de învățământ aici.

Numărul total de locuri scoase la concurs în sesiunea din SEPTEMBRIE 2019 este de 5 locuri la buget și 90 de locuri cu taxă.

 

Evaluarea candidaţilor

Selecţia candidaţilor pentru examenul de admitere IULIE - SEPTEMBRIE 2019 se va face pe domenii, astfel:

 • 30% din nota finală va fi dată de nota obținută la proba interviu;
 • 70% din nota finală va fi dată de media obţinută de candidat la examenul de licenţă/diplomă;
 • absolvenții vor susține un interviu de verificare a cunoștințelor specifice din domeniul de master, conform tematicii afișate aici

În situația în care există medii egale, criteriul de departajare a candidaților va ține cont de:

 • Criteriul nr. 1 este nota obținută la examenul de licență/diplomă la proba I - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate. 
 • Criteriul nr. 2 este media examenului de bacalaureat.

NOTA BENE: un candidat care optează pentru mai mult de un domeniu de master, va trebui să susțină tot atâtea probe interviu câte domenii a optat. Astfel dacă de exemplu, un candidat a optat pentru domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, pentru domeniul Ingineria Sistemelor și pentru domeniul Mecatronică și Robotică, atunci candidatul va trebui să susțină interviuri cu toate cele trei comisii de concurs. Programarea candidaților se va afișa pe site-ul facultății.

Acreditare specializări

Toate cele şase programe de studii universitare de master de mai sus sunt acreditate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (HG595/2015ARACIS).

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la examenul de admitere la master se achită la secretariatul facultăţii.

Taxa de înscriere la examenul de admitere la master se achită la secretariatul facultăţii. Cuantumul acestei taxe este de 100 de RON indiferent de domeniu, respectiv numarul de domenii alese de studii masterale. Taxa este de 20 de RON pentru fiecare domeniu de studiu de master, suplimentar ales la o a doua facultate.

Acte necesare înscrierii

Fiecare candidat va avea la înscriere un dosar A4 cartonat, tip plic, în care îşi va prezenta documentele solicitate pentru înscriere, conform listei de mai jos (lista documentelor poate fi consultată în format electronic mai jos). În plus, coperta dosarului de admitere va fi completată de candidat după modelul pus la dispoziţia candidaţilor în format electronic aici sau pe suport tipărit în locaţia de înscriere/secretariatul comisiei de admitere.

1. Fişa de înscriere (se completează la secretariatul comisiei de admitere din clădirea facultăţii);

2. Diploma de bacalaureat în original (sau în copie conformă cu originalul, certificarea conformității cu originalul făcându-se de către membrii comisiilor de admitere care au atribuții în acest sens prin compararea celor două documente) şi copie nelegalizată;

3. Diploma de licenţă în original (sau în copie conformă cu originalul, certificarea conformității cu originalul făcându-se de către membrii comisiilor de admitere care au atribuții în acest sens prin compararea celor două documente) şi copie nelegalizată. Pentru candidații care au absolvit facultatea în sesiunea IULIE - SEPTEMBRIE 2019, se acceptă adeverința eliberată de la secretariat;

4. Suplimentul la diploma de licenţă sau foaia matricolă în original (sau în copie conformă cu originalul, certificarea conformității cu originalul făcându-se de către membrii comisiilor de admitere care au atribuții în acest sens prin compararea celor două documente) şi copie nelegalizată. Pentru candidații care au absolvit facultatea în sesiunea IULIE - SEPTEMBRIE 2019, se acceptă adeverința eliberată de la secretariat;

5. Certificatul de naştere în copie legalizată (legalizarea se poate efectua și de către membrii comisiilor de admitere dacă se prezintă originalul). După compararea celor două documente, originalul se restituie candidatului;

6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în copie legalizată (legalizarea se poate efectua și de către membrii comisiilor de admitere dacă se prezintă originalul). După compararea celor două documente, originalul se restituie candidatului;

7. Cartea de identitate în copie nelegalizată (plus originalul pentru confruntare);

8. Adeverinţă medicală tip M.S. (eliberată de cabinetele medicale şcolare, dispensarele teritoriale, dispensarele de întreprindere sau medicul de familie) care să ateste faptul că persoanei care urmează să se înscrie la studii i se permite accesul la studii în colectivitate, că nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 428/1989. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare;

9. Trei fotografii ¾ (tip buletin/carte de identitate);

10. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget, model accesibil aici;

11. Angajamentul semnat al candidatului (modelul se găseşte în format electronic aici sau pe suport tipărit la secretariatul comisiei);

12. Date suplimentare de contact ale candidatului (persoană de contact, telefon fix şi mobil, adresă de poştă electronică);

13. Acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (copii legalizatedupă certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţe eliberate de Centrele de plasament, în cazul candidaților proveniți din aceste instituții; adeverințe eliberate de Universitatea din Craiova sau de alte instituții de învățământ pentru salariații ai căror copii solicită scutirea de taxă, conform legii; dovada de la Casa de Pensii pentru candidații cu părinți pensionari, foste cadre didactice sau didactice auxiliare). Conform Hotărârii Senatului Universității din Craiova din data de 12.06.2019, pot fi scutiți, o singură dată, de la plata taxelor de înscriere la admitere, următoarele categorii: copiii tuturor salariaților de la Universitatea din Craiova; copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat; candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;

14. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la secretariatul comisiei de admitere şi tot aici se primeşte şi chitanţa corespunzătoare); Candidaţii declaraţi admişi trebuie să depună diploma de licenţă/inginer și suplimentul la diploma de licență/inginer în original până la data de 01.11.2019. Dacă la termenul fixat prin contractul-angajament nu se depune diploma de licenţă în original, candidaţii respectivi pierd locurile obţinute prin concurs.

 

Documente utile

Rezumatul documentelor utile pentru candidații care se prezintă la secretariatul admiterii poate fi consultat în lista următoare:

 • Actele necesare înscrierii - aici
 • Angajamentul candidatului - aici
 • Anunțul relativ la testul de limba engleză - aici 
 • Declarația candidatului relativă la opțiunea BUGET sau TAXĂ - aici
 • Calendarul inscrierii, examenele si graficul confirmarii locurilor - aici
 • Lista programelor de studiu ale facultății A.C.E. - aici 
 • Model completare copertă dosar plic - aici 
 • Anunt pentru candidatii interesati de cazare in caminele universitatii - aici 
 • Programul de lucru al secretariatului A.C.E. pe perioada admiterii - aici