Admitere Licență

Admitere la licenţă

În această secţiune, vă oferim informaţii despre:

 • Ghidul candidatului la facultate (aici)
 • Oferta facultaţii (aici)
 • Modalitatea de evaluare a candidaţilor (aici)
 • Programul pregatirilor la matematica (aici)
 • ATENȚIE - Instructiuni pentru candidatii care participa la examenul scris (aici)
 • ATENȚIE - alocare candidati in salile de concurs (aici)
 • Numărul de credite obţinute la absolvire (aici)
 • Acreditare specializări (aici)
 • Acte necesare la înscriere (aici)
 • Taxa de înscriere (aici)
 • Documente utile (aici)
 • Calendarul inscrierii, examenele si graficul confirmarii locurilor (aici)
 • Prezentare video (versiuni: lunga, promospot)
 • Postere admitere - sesiunea iulie (oferta, inscriere si grafic confirmari, programe de studii, domenii de studii)


 

Oferta noastră

SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2017

Pentru sesiunea de admitere la facultate din IULIE 2017, Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică propune la concurs locuri pentru următoarele domenii de studii şi specializări:

 • Domeniul Ingineria Sistemelor, 118 locuri la buget și 32 de locuri cu taxă, cu două programe de studii:
  • Automatică şi Informatică Aplicată;
  • Ingineria Sistemelor Multimedia;
 • Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, 125 de locuri la buget și 35 de locuri cu taxă, cu două programe de studii:
  • Calculatoare cu predare în limba română;
  • Calculatoare cu predare în limba engleză;
 • Domeniul Ingineria Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale, 35 de locuri la buget și 10 locuri cu taxă, cu programul de studii:
  • Electronică Aplicată;
 • Domeniul Mecatronică şi Robotică, 35 de locuri la buget și 25 de locuri cu taxă, cu două programe de studii:
  • Mecatronică;
  • Robotică.

Numărul total de locuri scoase la concurs în sesiunea de admitere IULIE 2017 este 313 de locuri la buget şi 102 de locuri cu taxă.

 

Evaluarea candidaţilor

Selecţia candidaţilor la examenul de admitere IULIE 2017 pentru domeniile de studii disponibile în cadrul facultății (listate în ordine alfabetică mai jos) se va face după cum urmează. Vă invităm să citiți cu atenție aceste modalități de admitere:

1. Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației (programele de studii: Calculatoare cu predare în limba română; Calculatoare cu predare în limba engleză):

 • 70% Nota la examenul scris (matematică sau informatică, la alegere);
 • 30% Media Examenului de Bacalaureat.

Criterii de departajare.

Criteriul 1. Nota la proba Matematică obţinută la examenul de bacalaureat

Criteriul 2. Nota la disciplina la alegere a profilului obţinută la examenul de bacalaureat

La domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației:

 • Proba scrisă se poate susține, la alegere, la una dintre disciplinele: Matematică sau Informatică;
 • Lucrările scrise vor avea aceeași structură ca lucrările scrise de la Examenul de Bacalaureat;
 • Tematica pentru cele două materii este disponibilă aici: matematică (aici) sau informatică (aici);
 • Tematica pentru proba de competenta lingvistica (lb. engleza) este disponibila aici;
 • Calendarul consultațiilor gratuite la disciplinele de concurs va fi afișat în luna aprilie;
 • Modelele de lucrări și baremurile corespunzătoare pentru:
  • Matematică
   • model I (aici) și barem I (aici),
   • Modelele din sesiunea 2015 sunt considerate valide si pentru 2016:
    • model II - sesiunea 2015 (aici) și barem II - sesiunea 2015 (aici),
    • model III - sesiunea 2015 (aici) și barem III - sesiunea 2015 (aici),
  • Informatică
   • model I (aici) și barem I (aici)
   • model II (aici) și barem II (aici)
   • Modelele din sesiunea 2015 sunt considerate valide si pentru 2016:
    • model - sesiunea 2015 (aici) și barem - sesiunea 2015 (aici).

 

2. Domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale (programul de studii: Electronică Aplicată):

 • 100% Media Examenului de Bacalaureat.

Criterii de departajare.

Criteriul 1. Nota la proba Matematică obţinută la examenul de bacalaureat

Criteriul 2. Nota la disciplina la alegere a profilului obţinută la examenul de bacalaureat

 

 

3. Domeniul Ingineria Sistemelor (programele de studii: Automatică și Informatică Aplicată; Ingineria Sistemelor Multimedia):

 • 100% Media Examenului de Bacalaureat.

Criterii de departajare.

Criteriul 1. Nota la proba Matematică obţinută la examenul de bacalaureat

Criteriul 2. Nota la disciplina la alegere a profilului obţinută la examenul de bacalaureat

 

 

4. Domeniul Mecatronică și Robotică (programele de studii: Mecatronică; Robotică):

 • 100% Media Examenului de Bacalaureat.

Criterii de departajare.

Criteriul 1. Nota la proba Matematică obţinută la examenul de bacalaureat

Criteriul 2. Nota la disciplina la alegere a profilului obţinută la examenul de bacalaureat

 

OBS: Prin depunerea dosarului de înscriere, candidații pot opta pentru mai multe domenii de studii din cadrul Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică.

  


Programul pregatirilor la matematica

Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica in parteneriat cu Departamentul de Matematici Aplicate al Universitatii din Craiova organizeaza pentru elevii de liceu interesati un program de pregatire la matematica pentru Bacalaureat 2017, respectiv pentru proba de matematica la admiterea la facultate 2017. Acest program va avea:

- calendarul urmator, disponibil aici

- si va aborda tematica urmatoare: aici.

 

 

Credite obţinute

Pentru toate cele şapte specializări de mai sus, forma de învăţământ este de zi şi durează patru ani. Numărul de credite pentru fiecare specializare este 240.

Acreditare specializări

Toate cele şapte specializări de mai sus sunt acreditate de Agenţia Româna de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Actele necesare înscrierii

Fiecare candidat va avea la înscriere un dosar A4 cartonat, tip plic, în care îşi va prezenta documentele solicitate pentru înscriere, conform listei de mai jos (lista documentelor poate fi consultată în format electronic aici). În plus, coperta dosarului de admitere va fi completată de candidat după modelul pus la dispoziţia candidaţilor in format electronic aici sau pe suport tipărit în locaţia de înscriere/secretariatul comisiei de admitere.

 • Fişa de înscriere (se completează la secretariatul comisiei de admitere din clădirea facultăţii);
 • Diploma de bacalaureat în original (sau copie legalizată) şi copia ei nelegalizată. Dacă aceasta nu a fost încă emisă de către liceul candidatului, se poate aduce o adeverinţă tip din care să rezulte absolvirea liceului şi promovarea examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 • Foaia matricolă de la absolvirea liceului în original (sau copie legalizată) şi o copie nelegalizată a acesteia;
 • Certificatul de naştere (în original, plus o copie nelegalizată a acestuia). După compararea celor 2 documente, originalul se restituie candidatului;
 • Cartea de identitate (în original, plus o copie nelegalizată a acestuia). După compararea celor 2 documente, originalul se restituie candidatului;
 • Certificatul de căsătorie dacă este cazul (în original şi copie nelegalizată);
 • Adeverinţă medicală tip M.S. (eliberată de cabinetele medicale şcolare, dispensarele teritoriale, dispensarele de întreprindere sau medicul de familie). Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 428/1989. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele institu­ţio­nale în vigoare;
 • Trei poze tip buletin/carte de identitate;
 • Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget, model accesibil mai jos;
 • Angajamentul semnat al candidatului (modelul se gaseste in format electronic aici sau pe suport tipărit la secretariatul comisiei);
 • Date suplimentare de contact ale candidatului (persoană de contact, telefon fix şi mobil, adresă de poştă electronică);
 • Acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţe de la Casa de copii, în cazul celor aflaţi în această situaţie; adeverinţă pentru copiii salariaţilor Universităţii din Craiova sau din alte instituţii de învăţământ, conform legii);
 • Pentru candidaţii de etnie rromă, adeverinţă din care să rezulte că persoana în cauză este de etnie rromă, eliberată de o organizaţie legal constituită;
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa se achita la secretariatul comisiei de admitere si tot aici se primeste si chitanta corespunzatoare);
 • Opţional: Atestatul de limba engleză doar pentru candidaţii care solicită specializarea Calculatoare în limba engleză în original (sau copie legalizată) şi copie nelegalizată.

NOTA BENECandidaţii care solicită specializarea Calculatoare în limba engleză vor susţine un test la limba engleză evaluat cu calificativul Admis sau Respins. Candidaţii care au atestate naţionale sau internaţionale de limba engleză sau cei care au susţinut şi au promovat o probă de limba engleză la Bacalaureat nu vor mai susţine acest test.

CAZARE: Studenții declarați admiși în anul I la Universitatea din Craiova, care doresc să locuiască în căminele studențești, în anul universitar 2017/2018, pot depune cereri de cazare la sediul Convenției Organizațiilor Studențești, din str. Petre Ispirescu nr. 107H, sala 1, în perioadele 23 iulie – 10 august 2017 (pentru candidații declarați admiși în sesiunea de vară), respectiv 1 – 10 septembrie 2017 (pentru candidații declarați admiși în sesiunea de toamnă), în intervalul orar 09:00 – 16:00. Informatii suplimentare aici . 

SUPLIMENTAR (numai pentru studenții sau absolvenții care doresc să urmeze un al doilea program de studii)

 • Adeverință din care să rezulte calitatea de student în anul universitar curent, eliberată de secretariatul facultății la care studiază, precum și diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasa, în original sau în copie legalizată, pentru studenții care doresc să urmeze un nou program de studii;
 • Diploma de absolvire sau de licență, în original - pentru absolvenți.
Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la examenul de admitere la licenţă se achită la secretariatul comisiei de admitere.

Valoarea unică a taxei de inscriere la nivelul facultatii este de 100 RON (pentru orice domeniu de studii ales si indiferent de numarul de domenii alese). In cazul in care se opteaza si pentru alte domenii de studii (dar de la alte facultati), taxa va creste cu cate 20 RON pentru fiecare domeniu de studiu suplimentar ales/facultate. 

 Documente utile

Rezumatul documentelor utile pentru candidații care se prezintă la secretariatul admiterii poate fi consultat în lista următoare:

 • Actele necesare înscrierii - aici
 • Angajamentul candidatului - aici
 • Anunțul relativ la testul de limba engleză 
 • Declarația candidatului relativă la opțiunea BUGET sau TAXĂ - aici
 • Calendarul inscrierii, examenele si graficul confirmarii locurilor - aici
 • Lista programelor de studiu ale facultății A.C.E. - aici 
 • Model completare copertă dosar plic - aici
 • Anunt pentru candidatii interesati de cazare in caminele universitatii - aici 
 • Programul de lucru al comisiei de admitere - aici