Admitere Licență

Admitere la licenţă

În această secţiune, vă oferim informaţii despre:

 • Ghidul candidatului la facultate (aici)
 • Oferta facultăţii (aici)
 • Acte necesare înscrierii (aici)
 • Documente utile (aici)
 • Calendarul înscrierii, examenele și graficul confirmării locurilor (aici)
 • Modalitatea de evaluare a candidaţilor (aici)
 • Numărul de credite obţinute la absolvire (aici)
 • Acreditare specializări (aici)
 • Taxa de înscriere (aici)
 • Prezentare video (versiuni: lunga, promospot)
 • Postere admitere - sesiunea iulie (oferta, inscriere si grafic confirmari, programe de studii, domenii de studii)
 • Programul pregatirilor la matematica (aici)
 • IMPORTANT - prelucrarea datelor personale ale candidaților/studenților (aici)
 • IMPORTANT - Repartiția candidaților în sălile de concurs - proba de matematică 22 IULIE 2019 (Aula Marius Preda, Aula AK1, Sala C11, Sala C12)
 • IMPORTANT - lista tuturor candidaților (aici) și dinamica înscrierii (aici)

 

Informații importante relative la prelucrarea datelor personale ale candidaților și studenților

Datele personale ale candidaților/studenţilor pe care le deţine Universitatea din Craiova vor fi folosite doar în interes legitim conform art. 6, alin. 1 lit. c), d), si e) din Regulamentul UE 679/2016, ele vor fi protejate şi securizate şi arhivate conform Regulamentului UE 679/2016 şi legislaţiei naţionale. De asemenea, datele personale pe care le deţine UCV nu vor fi transferate, dezvăluite către terţi, decât in scopurile prevăzute de Regulamentul UE 679/2016.

Datele personale ale studenţilor vor fi raportate nominal la MEN prin UEFISCDI.

 

Oferta noastră

SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2019

Pentru sesiunea de admitere la facultate din SEPTEMBRIE 2019, Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică propune la concurs locuri pentru următoarele domenii de studii şi specializări:

Domeniul Ingineria Sistemelor, 34 de locuri cu taxă;

Domeniul Ingineria Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale, 16 locuri cu taxă;

Domeniul Mecatronică şi Robotică, 21 de locuri la buget, 12 locuri cu taxă, cu două programe de studii:

 • Mecatronică;
 • Robotică.

 

Evaluarea candidaţilor

Selecţia candidaţilor la examenul de admitere IULIE-SEPTEMBRIE 2019 pentru domeniile de studii disponibile în cadrul facultății (listate în ordine alfabetică mai jos) se va face după cum urmează. Vă invităm să citiți cu atenție aceste modalități de admitere:

1. Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației (programele de studii: Calculatoare cu predare în limba română; Calculatoare cu predare în limba engleză):

 • 70% Nota la examenul scris la matematică;
 • 30% Media Examenului de Bacalaureat.

Criterii de departajare.

Criteriul 1. Nota la proba Matematică obţinută la examenul de bacalaureat

Criteriul 2. Nota la disciplina la alegere a profilului obţinută la examenul de bacalaureat

La domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației:

 • Proba scrisă în sesiunea 2019 se susține la disciplina: Matematică;
 • Lucrările scrise vor avea aceeași structură ca lucrările scrise de la Examenul de Bacalaureat;
 • Tematica pentru matematică este disponibilă aici;
 • Tematica pentru proba de competenta lingvistica (lb. engleza) este disponibila aici;
 • Calendarul consultațiilor gratuite la disciplina de concurs este disponibil aici;
 • Tematica pentru proba de informatică - probă disponibilă doar în anii precedenți poate fi consultată aici;
 • Modelele de lucrări și baremurile corespunzătoare pentru:
  • Matematică
   • model I (aici) și barem I (aici),
   • Modelele din sesiunea 2015 sunt considerate valide si pentru 2016:
    • model II - sesiunea 2015 (aici) și barem II - sesiunea 2015 (aici),
    • model III - sesiunea 2015 (aici) și barem III - sesiunea 2015 (aici),
  • Informatică (OBS: proba de informatică s-a susținut la admiterile din anii precedenți!)
   • model I (aici) și barem I (aici)
   • model II (aici) și barem II (aici)
   • Modelele din sesiunea 2015 sunt considerate valide si pentru 2016:
    • model - sesiunea 2015 (aici) și barem - sesiunea 2015 (aici).

 

2. Domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale (programul de studii: Electronică Aplicată):

 • 100% Media Examenului de Bacalaureat.

Criterii de departajare.

Criteriul 1. Nota la proba Matematică obţinută la examenul de bacalaureat

Criteriul 2. Nota la disciplina la alegere a profilului obţinută la examenul de bacalaureat

 

3. Domeniul Ingineria Sistemelor (programele de studii: Automatică și Informatică Aplicată; Ingineria Sistemelor Multimedia):

 • 100% Media Examenului de Bacalaureat.

Criterii de departajare.

Criteriul 1. Nota la proba Matematică obţinută la examenul de bacalaureat

Criteriul 2. Nota la disciplina la alegere a profilului obţinută la examenul de bacalaureat

 

4. Domeniul Mecatronică și Robotică (programele de studii: Mecatronică; Robotică):

 • 100% Media Examenului de Bacalaureat.

Criterii de departajare.

Criteriul 1. Nota la proba Matematică obţinută la examenul de bacalaureat

Criteriul 2. Nota la disciplina la alegere a profilului obţinută la examenul de bacalaureat

 

OBS: Prin depunerea dosarului de înscriere, candidații pot opta pentru mai multe domenii de studii din cadrul Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică.

 

 

Acte necesare înscrierii

Fiecare candidat va avea la înscriere un dosar A4 cartonat, tip plic, în care îşi va prezenta documentele solicitate pentru înscriere, conform listei de mai jos. În plus, coperta dosarului de admitere va fi completată de candidat după modelul pus la dispoziţia candidaţilor pe suport tipărit în locaţia de înscriere/secretariatul comisiei de admitere:

1. Fişa de înscriere (se completează la secretariatul comisiei de admitere din clădirea facultăţii);

2. Diploma de bacalaureat în original (sau în copie conformă cu originalul, certificarea conformității cu originalul făcându-se de către membrii comisiilor de admitere care au atribuții în acest sens prin compararea celor două documente) şi copie nelegalizată sau, dacă aceasta nu a fost încă emisă de către liceul candidatului, se poate aduce o adeverinţă tip din care să rezulte absolvirea liceului şi promovarea examenului de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

3. Foaia matricolă de la absolvirea liceului în original (sau în copie conformă cu originalul, certificarea conformității cu originalul făcându-se de către membrii comisiilor de admitere care au atribuții în acest sens prin compararea celor două documente) şi copie nelegalizată;

4. Certificatul de naştere în copie legalizată (legalizarea se poate efectua și de către membrii comisiilor de admitere dacă se prezintă originalul). După compararea celor două documente, originalul se restituie candidatului;

5. Cartea de identitate în copie nelegalizată (plus originalul pentru confruntare);

6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în copie legalizată (legalizarea se poate efectua și de către membrii comisiilor de admitere dacă se prezintă originalul). După compararea celor două documente, originalul se restituie candidatului;

7. Adeverinţă medicală tip M.S. (eliberată de cabinetele medicale şcolare, dispensarele teritoriale, dispensarele de întreprindere sau medicul de familie) care să ateste faptul că persoanei care urmează să se înscrie la studii i se permite accesul la studii în colectivitate, că nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 428/1989. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare;

8. Patru fotografii ¾ (tip buletin/carte de identitate);

9. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget;

10. Angajamentul semnat al candidatului (modelul se gaseste pe suport tipărit la secretariatul comisiei);

11. Date suplimentare de contact ale candidatului (persoană de contact, telefon fix şi mobil, adresă de poştă electronică);

12. Acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţe eliberate de Centrele de plasament, în cazul candidaților proveniți din aceste instituții; adeverințe eliberate de Universitatea din Craiova sau de alte instituții de învățământ pentru salariații ai căror copii solicită scutirea de taxă, conform legii; dovada de la Casa de Pensii pentru candidații cu părinți pensionari, foste cadre didactice sau didactice auxiliare);

NOTĂ. Conform Hotărârii Senatului Universității din Craiova din data de 12.06.2019, pot fi scutiți, o singură dată, de la plata taxelor de înscriere la admitere, următoarele categorii: copiii tuturor salariaților de la Universitatea din Craiova; copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat; candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial.

13. Pentru candidaţii de etnie rromă, adeverinţă din care să rezulte că persoana în cauză este de etnie rromă, eliberată de o organizaţie legal constituită;

14. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere (taxa se achită la secretariatul comisiei de admitere şi tot aici se primeşte şi chitanţa corespunzatoare).

15. Opţional: Atestatul de limba engleză doar pentru candidaţii care solicită specializarea Calculatoare în limba engleză în original (sau copie legalizată) şi copie nelegalizată.

SUPLIMENTAR (numai pentru studenţii sau absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare)

 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student în anul universitar curent, eliberată de decanatul facultăţii, precum şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, pentru studenţii care doresc să urmeze un nou program de studiu;
 • Diploma de absolvire sau de licenţă, în original - pentru absolvenţi.

NOTA BENE: Candidaţii care solicită specializarea Calculatoare în limba engleză vor susţine un test la limba engleză evaluat cu calificativul Admis sau Respins. Candidaţii care au atestate naţionale sau internaţionale de limba engleză sau cei care au susţinut şi au promovat o probă de limba engleză la Bacalaureat nu vor mai susţine acest test.

CAZARE: Studenții declarați admiși în anul I la Universitatea din Craiova, care doresc să locuiască în căminele studențești, în anul universitar 2019/2020, pot depune cereri de cazare la sediul Convenției Organizațiilor Studențești, din str. Petre Ispirescu nr. 107H, sala 1, în perioadele 10 iulie – 10 august 2019 (pentru candidații declarați admiși în sesiunea de vară), respectiv 1 – 10 septembrie 2019 (pentru candidații declarați admiși în sesiunea de toamnă), în intervalul orar 09:00 – 16:00.

 


Programul pregatirilor la matematica

Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică în parteneriat cu Departamentul de Matematici Aplicate organizează ședințe de pregătire la matematică pentru candidații la Bacalaureat 2019, respectiv pentru proba scrisă de matematică la admiterea la facultate - sesiunea IULIE 2019. În cele ce urmează sunt prezentate:

 • tematica modulelor de pregătire - aici
 • planificarea pregătirilor - aici

 

Credite obţinute

Pentru toate cele şapte specializări de mai sus, forma de învăţământ este de zi şi durează patru ani. Numărul de credite pentru fiecare specializare este 240.

 

Acreditare specializări

Toate cele şapte specializări de mai sus sunt acreditate de Agenţia Româna de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

 

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la examenul de admitere la licenţă se achită la secretariatul comisiei de admitere.

Valoarea unică a taxei de inscriere la nivelul facultatii este de 100 RON (pentru orice domeniu de studii ales si indiferent de numarul de domenii alese). In cazul in care se opteaza si pentru alte domenii de studii (dar de la alte facultati), taxa va creste cu cate 20 RON pentru fiecare domeniu de studiu suplimentar ales/facultate.

Taxa de înmatriculare este de 150 de lei. 

Taxa de școlarizare pentru candidații admiși la studii cu taxă este de 3000 de lei în anul universitar 2019-2020.

 

Documente utile

Rezumatul documentelor utile pentru candidații care se prezintă la secretariatul admiterii poate fi consultat în lista următoare:

 • Actele necesare înscrierii - aici
 • Angajamentul candidatului - aici
 • Anunțul relativ la testul de limba engleză - aici
 • Declarația candidatului relativă la opțiunea BUGET sau TAXĂ - aici
 • Calendarul inscrierii, examenele si graficul confirmarii locurilor - aici
 • Lista programelor de studiu ale facultății A.C.E. - aici 
 • Model completare copertă dosar plic - aici
 • Anunt pentru candidatii interesati de cazare in caminele universitatii - aici 
 • Programul de lucru al comisiei de admitere - aici